Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος από την εταιρία ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ (ΑΦΜ: 094418895, Γ.Ε.ΜΗ.: 084197502000). Η πρόσβαση και η χρήση της τοποθεσίας είναι δωρεάν χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση και υπόκειται στους παρακάτω Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Περιορισμοί

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος περιέχει εμπορικά σήματα, κείμενα, ειδήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, ηλεκτρονικά έγγραφα και γενικά πληροφορίες με πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ χωρίς να επηρεάζονται οι οποιοιδήποτε πρόσθετοι περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί στη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών:

 • Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή επανεκπομπή του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση της ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ.
 • Η υπερσύνδεση και η προβολή του διαδικτυακού αυτού τόπου από άλλο χρήστη στα πλαίσια ενός άλλου διαδικτυακού τόπου επιτρέπεται μόνο έπειτα από αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια της ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που διατίθεται στον διαδικτυακό αυτό τόπο για νόμιμη και μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο, στοιχείο ή έγγραφο που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται από την ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ.
 • Ο χρήστης οφείλεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Εθνικού και Διεθνές Δικαίου που αφορά τις τηλεπικοινωνίες και να συμπεριφέρεται κόσμια κατά την επίσκεψη του σε αυτό τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς από δίνονται από τον NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

Ευθύνη

Εγκυρότητα Ιστοσελίδας – Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρίας μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ δεν δεσμεύεται ότι το περιεχόμενο θα είναι πάντα ακριβές, ενημερωμένο και πλήρες. Οποιοιδήποτε εθνικοί ή τοπικοί περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την ευθύνη να καταβάλει αποκλειστικά τον χρήστη. Τόσο η ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ όσο και οι θυγατρικές της, οι εργαζόμενοι της, οι αντιπρόσωποι της και οποιασδήποτε τρίτος εμπλέκεται στην δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου δεν φέρουν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, ούτε για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης που προκύπτουν ή ενδεχομένως να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει ένα μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι η αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος, καθώς και η διατήρηση και η εν γένει επεξεργασία αυτού ή των συνημμένων του απαγορεύεται. Επίσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.

Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό η εταιρία ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ δεν αποδέχονται νομική ευθύνη για το περιεχόμενα των μηνυμάτων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό που είναι δυνατόν να εισαγάγει οποιοσδήποτε τρίτος σε τούτα. Γνώμες ή απόψεις ή προτάσεις που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα του μηνύματος και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ. Αποκλείεται απολύτως η νομική δέσμευση ή ευθύνη της εταιρίας από το περιεχόμενο τέτοιων μηνυμάτων, εκτός εάν αυτά προέρχονται επιβεβαιωμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, υπογράφονται ψηφιακά και έγκυρα και πάντοτε εφόσον η σχετική δέσμευση δηλώνεται ρητά.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφεται στους όρους της παρούσας πολιτικής και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού (N. 4624/2019 ΦΕΚ 137 29.08.2019) όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός 2016/679/Ε.Ε., Οδηγίες 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Η ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας μας ή στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αλλαγές της νομοθεσίας ή με αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου της Εταιρείας μας. Κάθε φορά θα ισχύει η πολιτική με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Στην παρούσα ενημέρωση μπορεί για τη διευκόλυνσή σας να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες όμως δεν ισχύει η παρούσα πολιτική της Εταιρείας μας, αλλά οι πολιτικές προστασίας των ιστοσελίδων αυτών και η Εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ασφάλειά τους. Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Αν τυχόν διαπιστώσουμε ότι συλλέχθηκαν δεδομένα χρηστών κάτω των 15 ετών θα διαγράφουμε τα σχετικά δεδομένα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Στα πλαίσια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρεία μας:

ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ

Εμπορία και Κατασκευή Εξοπλισμού Πισίνας, Σάουνας, Υδρομασάζ, Σιντριβανιών, Πλαστικά Εξαρτήματα PVC

Σουρή 15, 121 31 Περιστέρι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 5721058, 210 5774345, 210 5771863
Fax: +30 211 41001634
Email: [email protected], [email protected]

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Επίσης, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιστοσελίδες, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα. Ανάλογα με τις παραπάνω χρήσεις, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας:

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το τηλέφωνό σας, τη χώρα και πόλη προέλευσης καθώς και όσες πληροφορίες μας παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (σχόλια). Σχετικά με τα δεδομένα «χώρα» και «πόλη» έχει σημασία να προσδιοριστούν σωστά καθώς θα μας βοηθήσουν στην εγκυρότερη ανταπόκριση στο αίτημα σας από τη στιγμή που θα ενημερώσουμε αντιστοίχως τους εκάστοτε αρμόδιους (πωλητής γεωγραφικής περιοχής ή εκπρόσωπος θυγατρικής εταιρίας).

Νομική βάση: Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσια της συνεργασίας ή δυνητικής συνεργασίας μας μαζί σας (συμβατικές υποχρεώσεις). Επίσης, αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας και η εξυπηρέτησή σας.

 • Κατά την εγγραφή σας στο newsletter:

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Νομική βάση: Η συλλογή και χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης με σκοπό την αποστολή newsletter βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για αυτό τον σκοπό.

 • Κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας:

Όπως πολλές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Google Analytics της Google με έδρα στις ΗΠΑ (επίσημη επωνυμία «Google Inc. και  έδρα: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στο διαδικτυακό μας τόπο προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι: Ο τύπος του διακομιστή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή και το λειτουργικό του σύστημα, ο πάροχος της διαδικτυακής υπηρεσίας, η ημερομηνία επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, η αμέσως προηγούμενη σελίδα που σας οδήγησε στη δική μας (πως μας βρήκατε), οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε προκειμένου να μας βρείτε, ο χρόνος παραμονής σας στην ιστοσελίδα, οι σελίδες που σας τράβηξαν το ενδιαφέρον (call to action) καθώς και η τελευταία σελίδα της πλοήγησης σας στην ιστοσελίδα μας. Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται μέσω της χρήσης cookies (βλ. παρακάτω ενότητα «Χρήση cookies»).

Νομική βάση: Η συλλογή των παραπάνω δεδομένων αποσκοπεί τόσο στην προστασία της ιστοσελίδας μας και των προσωπικών σας δεδομένων (έννομη υποχρέωση), όσο και στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας να επιδιώκει τη βελτίωση τις ιστοσελίδας μας.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του www.acquasource.gr που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας www.acquasource.gr. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του www.acquasource.gr. Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.acquasource.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.acquasource.gr και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Αυτό σημαίνει ότι με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους.

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να σταματήσει την αποδοχή των cookies από το www.acquasource.gr. Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Μπορείτε συνήθως να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στις «επιλογές» ή το μενού «προτιμήσεις» του browser σας.

Συνεπώς, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να απορρίψετε τα cookies. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα αλλάξει η εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας απλά υπάρχει η πιθανότητα να μην έχετε δυνατότητα να κάνετε χρήση κάποιες διαδραστικές λειτουργίες.

Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από τους συνεργάτες μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με πελάτες ή προμηθευτές, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη σύμβασης, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις και για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

 • Για την επικοινωνία:

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε ονοματεπώνυμό, εταιρεία  θέση εργασίας, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, fax, διεύθυνση, πόλη & ΤΚ και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Νομική βάση: Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη για την επικοινωνία μας  για αποστολή προσφορών και την σύναψη συμβάσεων (συμβατικές υποχρεώσεις), καθώς και για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τα προϊόντα μας και τη διαχείριση ερωτημάτων ή παραπόνων (έννομα συμφέροντα).

 • Για σκοπούς οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης:

Σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, συλλέγουμε ονοματεπώνυμό, ημερομηνία γέννησής, ιθαγένεια, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς, Αριθμό φορολογικού Μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης τηρούμε αρχείο συναλλαγών, αγορών και πιστωτικών υπολοίπων.

Νομική βάση: Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων γίνεται για την τήρηση φορολογικών ή άλλων νομικών υποχρεώσεων (έννομη υποχρέωση). Η τήρηση και επεξεργασία του των αρχείων συναλλαγών, αγορών και υπολοίπων γίνεται για σκοπούς οικονομικής διαχείρισης (έννομα συμφέροντα).

 • Για σκοπούς συμμετοχής σε εκδηλώσεις της Εταιρίας (π.χ. εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις κ.α.):

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ονοματεπώνυμό, στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και  επαγγελματική ιδιότητα.

Νομική βάση: Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εταιρίας είναι οικειοθελής. Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων γίνεται για τις ανάγκες της διοργάνωσης της εκάστοτε εκδήλωσης (διαχείριση, επικοινωνία, μεταφορά, εστίαση, διαμονή, αξιολόγηση υπηρεσιών, βεβαιώσεις συμμετοχών και αποστολή ενημερωτικών newsletter/sms με συγκατάθεση) καθώς για λόγους ασφάλειας των συμμετεχόντων όταν η εκδήλωση γίνεται σε χώρους της Εταιρείας (έννομα συμφέροντα).

 • Για σκοπούς προβολής της Εταιρίας και τήρηση ιστορικού αρχείου:

Κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων , όπως οι παραπάνω, είναι πιθανό να λαμβάνουμε φωτογραφικό υλικό από το χώρο της εκδήλωσης για το αρχείο της Εταιρίας  και την ενημέρωση της ιστοσελίδας και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας.

Νομική βάση: Το φωτογραφικό υλικό που πιθανόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχει ως σκοπό την προβολή της Εταιρείας μας ή την προβολή της επιτυχίας μιας εκδήλωσης της Εταιρείας μας. (έννομο συμφέρον).

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την επιδίωξη έννομων συμφερόντων μας, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα κρίνει η Εταιρία ότι θεωρούνται απαραίτητα.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities) τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Ο διαδικτυακός τόπος φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά δεδομένων αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες. Η χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται από το εκάστοτε αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας μας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δεδομένων. Δεν κοινοποιούμε ή μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρά μόνο στις απαραίτητες υπηρεσίες ή παρόχους που επιλέγουμε προσεκτικά για την υποστήριξη των λειτουργιών μας (βλ. επόμενη ενότητα).

Με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σας είναι οι εξής:

Για την αποστολή newsletter μέσω email χρησιμοποιούμε την υπηρεσία MailChimp με έδρα στις ΗΠΑ (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp,  Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000,Atlanta, Georgia 30308, USA), η οποία είναι πιστοποιημένη με βάση την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (EU-US Privacy Shield Agreement). Περισσότερα για την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ μπορείτε να διαβάσετε εδώ: www.privacyshield.gov/welcome.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Google Analytics της Google με έδρα στις ΗΠΑ (επίσημη επωνυμία «Google Inc. και  έδρα: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), η οποία είναι επίσης πιστοποιημένη με βάση την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (περισσότερα εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι εκτελών την επεξεργασία.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Tέλος, η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται από την εταιρία Mozaik (ΜΟΖΑΙΚ ΕΠΕ, Καλαμίδα 12 & Αγ. Δημητρίου 9, 10554, Αθήνα, Ελλάδα).

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρία μας έχει λάβει τα αναγκαία οργανωτικά και μετρά για να σας βοηθήσει στην άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία:.

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και σε πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σας εάν δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι εύκολα αναγνώσιμη.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή αυτή.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ: Έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Μπορείτε να στείλετε αίτημα σχετικά με τα παρακάτω δικαιώματά σας μέσω email στο [email protected]. Στην περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε επίσης να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο διαγραφής που θα βρείτε σε κάθε newsletter που λαμβάνετε.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, ΤΚ: 115 23, Αθήνα
Τηλ.: +30-210-6475600
email: [email protected]

ή στην αντίστοιχη αρχή του τόπου κατοικίας ή εργασίας σας.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων αυτού του ιστοτόπου εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Χρήση Συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς.

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Εφαρμοστέο δίκαιο – λοιποί όροι

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ή την διευθέτηση διαφωνιών που ενδεχομένως να προκύψουν θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την «ΕΤΑΙΡΙΑ» που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Γενικά

Η ACQUA SOURCE ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.